Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie

Powszechne świadectwo udziałowe wymieniano na jedną akcję w każ-dym z narodowych funduszy inwestycyjnych.

Wymianę świadectwa udziałowego na akcje funduszy przeprowadzano po złoże-niu świadectwa do depozytu, zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie pa-pierami wartościowymi. Z chwilą przyjęcia świadectwa do depozytu prawa w nim in- korporowane reprezentowane były przez odcinek zbiorczy świadectw udziałowych.

W celu zdeponowania świadectwa udziałowego na rachunku papierów warto-ściowych posiadacz świadectwa składał w podmiocie prowadzącym depozyt:

– świadectwo udziałowe wraz z nieodwołalnym zleceniem zdeponowania świadectwa na rachunku papierów wartościowych,

– pisemne oświadczenie wyrażające nieodwołalną zgodę na reprezentowanie dokumentu świadectwa udziałowego przez odcinek zbiorczy świadectw udziałowych zdeponowany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA oraz na znisz-czenie dokumentu świadectwa udziałowego.

Krajowy Depozyt dokonywał właściwych zapisów na kontach depozytowych.

W celu wymiany zapisanego na rachunku papierów wartościowych świadectwa udziałowego na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych posiadacz świadectwa składał w podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie nieodwołalne zlecenie wymiany świadectwa na akcje wszystkich funduszy istniejących w dniu emisji świadectw i wyznaczonych do wymiany przez Ministra Skarbu Państwa.

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie składał niezwłocznie w Kra-jowym Depozycie zlecenie wymiany. Termin wymiany świadectwa udziałowego na akcje funduszy nie mógł być dłuższy niż 21 dni od dnia przyjęcia zlecenia.

Po dokonaniu wymiany świadectwa udziałowego na akcje funduszy podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych dokonywał odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych posiadacza świadectwa udziałowego oraz wysta-wiał posiadaczowi rachunku dokument potwierdzający dokonanie zapisu.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Rada Ministrów określiła termin utraty ważności powszechnych świadectw udziałowych na 31 grudnia 1998 roku .

Leave a Reply