Pełnomocnictwo zawarte w indosie pełnomocniczym

Indos pełnomocniczy musi być dokonany jako indos zupełny, czyli musi on za-wierać oznaczenie indosatariusza oraz wzmiankę „waluta do odebrania”, „do indosu”, „per procura” lub inną wzmiankę wskazującą na pełnomocniczy jedynie charakter indosu. Indos in blanco lub inny indos dokonany z zamiarem uczynienia go peł- nomocniczym, ale bez wyraźnego nadania mu takiego charakteru, zgodnie z wymo-gami określonymi w art. 18 pr.weksl., ma skutki indosu własnościowego.

Indosatariusz pełnomocniczy może wykonać wszystkie prawa z weksla, w szcze-gólności może (a nawet powinie- wystąpić o zapłatę sumy wekslowej, może opro-testować weksel, może wystąpić z pozwem w postępowaniu nakazowym. Wszystkich powyższych czynności indosatariusz dokonuje w imieniu indosanta, który w dalszym ciągu pozostaje wierzycielem wekslowym. Tym samym powodem w postępowaniu nakazowym wytoczonym przez indosatariusza będzie indosant. Pełnomocnictwo za-warte w indosie pełnomocniczym nie wygasa przez śmierć indosanta ani też wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych (art. 18 zd. 3 pr.weksl.). Peł-nomocnictwo to zbliża się więc do prokury. Indosatariusz pełnomocniczy może dalej indosować weksel, ale indos taki będzie miał charakter tylko indosu zastępczego.

Prawo wekslowe reguluje w sposób specjalny problem, z jakimi zarzutami dłużnicy wekslowi mogą wystąpić przeciwko dochodzącemu sumy wekslowej indosata- riuszowi pełnomocniczemu. Sankcjonując status takiego indosatariusza jako sui ge- neris pełnomocnika indosanta, prawo wekslowe nie pozwala na podnoszenie zarzutów osobistych przysługujących przeciwko niemu dłużnikom wekslowym.

Leave a Reply