Paragraf 4 art. 1025 k.p.c.

8. Należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję, są należnościami wie-rzycieli, którzy zgłosili wniosek o egzekucję oraz tych wierzycieli, którzy przyłą-czyli się do egzekucji wszczętej już poprzednio.

9. Inne należności stanowią wierzytelności, które uwzględniane są w podziale, a nie można ich umieścić w żadnej wyżej wymienionej grupie wierzytelności.

10. Kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne ulegają zaspoko-jeniu po zaspokojeniu wszystkich należności.

11. Do zasady, że w równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania, kodeks wprowadza zastrzeżenia, że z pierwszeń-stwa równego z należnościami czwartymi w kolejności korzystają odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności, a koszty postępowania – w wysokości nie przekraczającej dziesiątej części kapitału. B. Dobrzański (w: Komentarz do k.p.c., s. 1315) na podstawie materiałów Komisji Kodyfikacyjnej zauważył, że w omawianym przepisie zaszła pomyłka, chodzi tu bowiem nie o pierwszeństwo równe z należnościami czwartej grupy, lecz tylko szóstej. Zresztą ta uwaga wydaje się logiczna, bo należności w kategorii czwartej czego innego dotyczą. Podobnie jest z ostatnim zdaniem komentowanego przepisu. Chodzi w nim bowiem o zaspokojenie powstałych odsetek i kosztów nie kategorii siódmej, lecz kategorii ósmej (ostatniej). To samo dotyczy świadczeń należnych dożywotnikowi.

12. Paragraf 4 art. 1025 k.p.c. daje podstawę do pierwszeństwa zaspokoje-nia wierzytelności spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nie wniesionego wkładu budowlanego związanego z własnościowym prawem do lokalu, prawem do lokalu użytkowego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni miesz-kaniowej, przed należnością zabezpieczoną na tym prawie hipotecznie.

13. Osoba, która przed zajęciem nieruchomości nabyła na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu, uczestniczy w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z tej nieruchomości bez potrzeby zgłoszenia i udowodnienia tych praw najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu (postanowienie SN z dnia 23 stycznia 1976 r., III CRN 304/75, OSNCP 1976, z.

Leave a Reply