Pełnomocnictwo zawarte w indosie pełnomocniczym

Indos pełnomocniczy musi być dokonany jako indos zupełny, czyli musi on za-wierać oznaczenie indosatariusza oraz wzmiankę „waluta do odebrania”, „do indosu”, „per procura” lub inną wzmiankę wskazującą na pełnomocniczy jedynie charakter indosu. Indos in blanco lub inny indos dokonany z zamiarem uczynienia go peł- nomocniczym, ale bez wyraźnego nadania mu takiego Read the rest of this entry »

Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Regulaminy powinny określać zakres informacji oraz częstotliwość ich przekazywania tak, aby umożliwić inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, mająt-kowej i finansowej emitenta oraz ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z inwe-stowaniem w papiery Read the rest of this entry »

Odpowiedzialność indosanta zastawniczego wobec indosatariusza

Pozawekslowy stosunek prawny między indosantem a indosatariuszem, wynika-jący np. z umowy kredytowej, pozostaje poza zobowiązaniem wekslowym i podlega ocenie na podstawie przepisów prawa powszechnego, w szczególności przepisów o zastawie.

W stosunku do dłużników wekslowych indosatariusz zastawniczy ma status peł-noprawnego posiadacza Read the rest of this entry »

Odebranie ruchomości od dłużnika

Gdyby nie było możliwe natychmiastowe przejęcie rzeczy, komornik wprowadzi wierzyciela w posiadanie zgodnie z przepisami prawa cywilnego, czyli przez wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną nad nią władzę (art. 348 k.c.), np. wydanie kluczy do mieszkania.

7. Nie ma znaczenia wydanie tytułu Read the rest of this entry »

Od czego wszyna się egzekucję?

3. Egzekucję wszczyna się na wniosek skierowany do sądu, w okręgu którego dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi wynikającemu z tytułu wykonawczego. We wniosku wierzyciel powinien dokładnie określić czynności zaniechania, jakich domaga się, lub czynności, jakim dłużnik ma nie przeszkadzać. Określenia te muszą być zgodne z oznaczeniem tych czynności w tytule wykonawczym, który powinien być do wniosku dołączony.

Read the rest of this entry »

Ochrona dłużnika przeciw egzekucji

8. Co do momentu końcowego egzekucji z art. 1049 k.p.c. nie ma w doktrynie jednolitości poglądów. Zdaniem J. Korzonka egzekucja z art. 1049 k.p.c. kończy się z chwilą wypłaty przez dłużnika wierzycielowi zaliczki na koszty wykonania czynności, albowiem po tej czynności wierzyciel nie Read the rest of this entry »

Obowiązki depozytariusza

Umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można zawrzeć z depozyta-riuszem, którym może być wyłącznie:

– bank krajowy, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 min zł,

– oddział instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co Read the rest of this entry »

Niepubliczny certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu

Zbycie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:

– uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając:

– formę udzielenia zgody,

– termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,

– cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny Read the rest of this entry »

Niemożliwość przeprowadzenia egzekucji

3. Przedmiotem egzekucji z art. 1050 k.p.c. jest „czynność” zależna od woli dłużnika, a nie samo oświadczenie woli, jak to ma miejsce w przypadku art. 1047 k.p.c. Wobec tego nie może być uwzględniony wniosek, jeżeli spełnienie czynności w nim określonej jest niemożliwe, bo zależne jest od osoby trzeciej lub czynność ta polega na złożeniu oświadczenia woli. Tak samo ulegnie Read the rest of this entry »

Możliwość ponownego prowadzenia egzekucji

Na tle art. 838 d.k.p.c. uznawano, że dopuszczalna jest egzekucja na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, jeśli dłużnik dopuszcza się takich samych czynów (po wydaniu wyroku lub wszczęciu egzekucji), jakich mu w wyroku zakazano, mimo wykonania już tytułu wykonawczego obejmującego zakaz określonego postępowania lub nakaz powstrzymania się od Read the rest of this entry »

Manipulacja

Podmioty nadzorowane są obowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji – jeżeli jest właściwa ze względu na udzielone temu podmiotowi zezwolenie na prowa-dzenie działalności podlegającej nadzorowi, siedzibę podmiotu lub siedzibę jego od-działu – informacji o Read the rest of this entry »

Małżeńskie prawo majątkowe

Zgodnie bowiem z art. 7761 § 1 k.p.c. tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści Read the rest of this entry »