Należności za pracę

3. Za należności za pracę należy uważać wszelkie roszczenia, jakie powstają ze stosunku pracy. Nie wchodząą w to pojęcie roszczenia z umów o dzieło czy też zlecenia. Chodzi tu o należności za pracę przysługujące pracownikom dłużnika (por. uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w sprawie wytycznych dotyczących ochrony uprawnień pracowniczych w postępowaniu odrębnym, III PZP 28/66, OSNCP 1967, z. 1, poz. 1).

Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci swoją podstawę będą mieć z reguły w przepisach o czy-nach niedozwolonych (art. 415 k.c.).

Koszty ostatniej choroby i zwykłego pogrzebu dłużnika wchodzą w rachubę wtedy, gdy dłużnik zmarł w toku postępowania egzekucyjnego. Jeżeli śmierć dłużnika nastąpiła przed nadaniem klauzuli wykonalności przeciwko jego spad-kobiercom, nie mogą oni domagać się uwzględnienia tych kosztów, gdyż nie dotyczą one dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty choroby i pog-rzebu mogą być wykazane odpowiednimi rachunkami (E. Wengerek w: Komen-tarz do k.p.c., s. 597). Sąd ma obowiązek skontrolowania tych rachunków i w tym celu może żądać stosownych wyjaśnień (art. 761 k.p.c.).

4. Podatki i inne należności, do których mają zastosowanie przepisy o zobo-wiązaniach podatkowych, np. składki na ZUS, wraz z dodatkiem za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi powinny być zgłoszone w terminie licytacji (art. 954 k.p.c.), ale jeżeli nawet zostaną zgłoszone później, sąd powinien je uwzględnić w planie podziału (art. 23 i 24 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych).

Leave a Reply