Klauzula czyniąca weksel imiennym

Zdaniem Sądu Najwyższego weksel in blanco niezaopatrzony w indos może być przeniesiony tylko według przepisów o przelewie wierzytelności .

Można indosować każdy weksel na zlecenie na rzecz osób trzecich, jak również na każdą osobę zobowiązaną, nawet na dłużnika głównego, przed terminem płatności, a osoby te mogą weksel dalej indosować (art. 11 zd. 3 i 4 pr.weksl.). Dłużnik wekslowy może stać się wierzycielem tylko tych osób, w stosunku do których nie jest zobowiązany.

Wystawca może wyłączyć obiegowy charakter weksla przez zamieszczenie na nim zwrotu „nie na zlecenie”, „imienny”, „bez prawa indosowania” lub inne, równoznaczne zastrzeżenie. Weksel taki staje się papierem wartościowym imiennym (art. 9218 k.c.) i nazywa się rekta-wekslem. Prawa z takiego weksla mogą być przeniesione w formie i ze skutkami zwykłego przelewu oraz wydania dokumentu (art. 11 zd. 2 pr.weksl.).

Klauzula czyniąca weksel imiennym może pochodzić tylko od wystawcy, skutki klauzuli pochodzącej od innej osoby podlegają natomiast ocenie według art. 69 pr.weksl. Klauzula nieumieszczona na wekslu mogłaby mieć tylko znaczenie między stronami i spowodować zarzuty skuteczne tylko między nimi.

Klauzula „nie na zlecenie” wywołuje skutki dalej idące niż zakaz dalszego indo- sowania zamieszczony przez indosanta. W tym ostatnim przypadku – zgodnie z art. 15 zd. 2 pr.weksl. – indosant nie odpowiada wobec następnych indosatariuszy. Dalsze indosy wywołują natomiast pełne skutki prawne i przenoszą wszystkie prawa z weksla przeciw wszystkim dłużnikom wekslowym z wyjątkiem indosanta, który zabronił indosowania.

Leave a Reply